Du er her: Hjem > Grænseborgens historie

Grænseborgens historie

 

Et historisk tilbageblik

Det første billede af Grænseborgen finder vi i en gammel protokol og det viser en barak/arbejdsskur fra 1907 bærende navnet "Grænseborgen". 

Billedet viser derudover en flok glade FDF-drenge og en førerstab standsmæssig klædt i mørkt jakkesæt, slips og ensartede kasketter!! 

Det var Frivilligt Drenge Forbund i Kolding, der havde opført denne første lejr.

I 1913 rev man barakken ned og opførte en "landkoloni" på samme plads som barakken lå på. 

Arkitekt Rs. Christensen, Mindevej, Kolding fremlagde for FDF' s bestyrelse tegninger og overslag som blev vedtaget. Udformningen må siges at have været fremsynet, idet lejren stod nogenlunde uændret helt frem til 2003 -altså i 90 år. 
I 1921 indgik FDF Kolding som en af landets kredse en forsøgsordning om sammenlægning af FDF og KFUM-Spejderne på landsplan,en ordning som på landsplan fik en kort levetid. 

I Kolding varede ordningen til 1933, hvor en afstemning viste at KFUM-drengeforbundet ønskede at indgå som en afdeling af KFUM-Spejderne i Danmark. 
Grænseborgen indgik hermed i KFUM-fællesskabet i Kolding, idet FDF ikke samtidig oprettede kreds i Kolding. 

Den daglige drift på den af statsskoven lejede grund blev varetaget af et udvalg udpeget af KFUM. I sin struktur har dette udvalg i årenes løb på KFUM's vegne været selvsupplerende og varetaget de løbende forretninger omkring udlejning, vedligeholdelse, kontrakter m.m. til såvel offentlige myndigheder som lejere. 

Det er et stort uegennyttigt frivilligt arbejde - der gennem flere generationer og ved snesevis af udvalgsmedlemmers indsats - der her er udført. 
Udlejningen er primært foregået til spejder og FDF grupper. UA-Grupper, KFUM og K kredse fra 
Kolding-området. Gamle optegnelser viser dog, at der hurtigt kom deltagere fra hele landet. 
Det var en sommerlejr, men stort set hele året kan man trods alt se weekendophold af grupper samt enkeltdage hvor børnehaver, skoler og foreninger har brugt lejren. I slutningen af 1944 blev lejren overtaget af tyskerne og det sidste hold flygtninge fra Berlin forlod lejren 8 august 1946. 
Grænseborgudvalget foretog nu herefter en række forbedringer og totalrenovering for at bringe lejren i brugbar stand igen. 

I 1966 skete der en væsentlig udvidelse, idet en tilbygning med 2 toiletafdelinger i den sydlige ende afGrænseborgen, blev opført. Udbygningen var dyr, ca. 35.000 kr. og KFUM Kolding, der nu stod som ejer, havde kun 24.000 kr. Man appellerede til "Gamle Drenge" og restbeløbet blev fremskaffet. 

Som sommerlejr fortsatte lejren og med begrænsede lejeindtægter satte det en naturlig grænse for vedligeholdelsen. De sidste mange år var udvalgets opgave blot at holde lejren kørende, idet noget måtte ske. 
Ved omstrukturering i KFUM i 1960 oprettedes et repræsentantskab hvori sad alle KFUM organisationer (civile, idræt, spejdere).Herunder hørte al KFUM ejendom, også Grænseborgen. 

Repræsentantskabet har senere ændret navn til "Lokalrådet for KFUM og KFUK organisationer i Kolding". 
Denne organisation var nu den nye ejer.

Nye tanker opstår

KFUM-Spejderne i Kolding havde efter at "Koldinghytten"på Houens Odde brændte i 1971 ingen steder at holde til. I 1972 viste der sig mulighed for at indgå lejemål med Haderslev Skovdistikt om leje af den gamle "Skovridergård" beliggende i Stenderup Midtskov, et lejemål der varede ti11990. 

Spejderne havde i 1985 købt statshusmandsbruget Binderup Strandvej 90 til erstatning for "Skovridergården" i tilfælde af at lejemålet skulle blive opsagt. 

Ejendommen Binderup Strandvej 90 blev solgt igen 1.11.1997 idet en beslutning i divisionen viste at stedets nære beliggenhed på offentlig vej og sommerhusområde gjorde den uegnet til brug som lejrbygning. 
I stedet blev det besluttet, at ejendomsudvalget skulle finde en mulighed for at etablere divisionen indenfor en radius af 25 km. fra Kolding. 

I november 1998 fik spejderne en opfordring til at overtage Grænseborgen fra Lokalrådet, idet idræt og civilafdeling og KFUK-spejderne ikke ønskede at overtage lejren. 

KFUM-Spejderne gik herefter i gang med at undersøge interessen i egne rækker for at overtage Grænseborgen,ligesom Haderslev Skovdistrikt blev kontaktet. 
Divisionen besluttede at indgå i arrangementet og henvendelsen til skovdistriktet var positiv. 

På Lokalrådsmødet 31. oktober 2002 blev det endelig besluttet at Grænseborgen blev overtaget af KFUM-Spejderne i Kolding,samt at kassebeholdningen på kr.158.539,96 fulgte med overtagelsen,dog således at beløb skulle tilbagebetales, såfremt der ikke blev opført en ny lejr. 

Overtagelsen fandt sted pr. 1. september 2002.

Den nye Grænseborg

KFUM-Spejderne, nærmere betegnet 7 grupper under Koldinghus Division, havde som sagt i flere år set sig om efter et egnet sted til en lejrbygning. 
Man ønskede efter overtagelse af Grænseborgen at oprette en selvejende ejerforening, bestående af omtalte 7 grupper samt enkeltpersoner med interesser omkring Grænseborgen -naturlig nok omkring kredsen af"GamleDrenge". 

Man havde fået udarbejdet et skitseprojekt til en ny lejr af arkitekt Jens Erik Jensens Tegnestue, Kolding og havde haft sonderende samtaler med Haderslev Skovdistrikt - der er stedets ejer - omkring fremtidige lejebetingelser. 

Investeringer til en ny lejr anslog man til ca. 3,0 mio. kr. 

Den 16. september 2002 holdt man stiftende generalforsamling på "Grænseborg-Foreningen". Stifterne var: 7 grupper fra Koldinghus Divisionen, samt 59 personlige medlemmer. 

Indvalgt blev i alt 5 bestyrelsesmedlemmer: 
3 medlemmer fra spejderkredsen: Frits Jensen, Svenn Vølker, Uffe Smedegaard. 
2 medlemmer fra personlige: Jørn Henning Jensen, Erik Jørgensen. 
Kort tid efter udtrådte Jørn Henning Jensen og suppleanten Børge Lorentzen indgik i bestyrelsen.

Grænseborg-foreningen

Grænseborg-foreningen var nu den nye ejer af Grænseborgen.

 

Bestyrelsen tog fat på at få vedtægterne, der var midlertidig opstillet, revideret samt nedsatte et byggeudvalg og et sponsorudvalg. 

Samtidig gik man i gang med de omfattende procedurer for at få alle tilladelser til ombygningen på plads. 

For eftertidens skyld skal det nævnes hvilke tilladelser der skal foreligge:

 

 

  • Tilladelse fra Sønderjyllands Amt
  • Skovlovstilladelse fra Skov- og Natur Styrelsen under Miljøministeriet
  • Byggetilladelse fra Christiansfeld Kommune
  • Nedbrydningstilladelse fra samme
  • Afløbsforhold (pilerensningsanlæg) fra samme
  • Lejekontrakt for 30 år ved Haderslev Skovdistrikt
  • Skovlovstilladelse for pilerensningsanlæg fra samme


Mange af ovennævnte tilladelser indeholder dispensationer fra skovbyggelinie, strandbeskyttelseslinie og landzonelov. 
En positiv udtalelse fra Åbenrå Museum er også nødvendig, idet Grænseborgen indgår som historisk bygning, der dog ikke anses for at være i så god stand, at fredning kan sikre den. 

Alle tilladelser er endelig på plads pr. 1. oktober 2003 
Den gamle Grænseborg blev nedrevet primo august måned 2003, grunden blev planeret, jordbundsundersøgelser gennemført, beregninger af fundament foretaget og arbejdet med støbning af dette fundament startet. 

Mens alle tilladelser blev behandlet, arbejdede sponsorudvalget med fremskaffelse af penge. Ligeledes pr. 1. oktober 2003 har man fået tilsagn om 520.000 kr., og man håber at opnå et højere beløb. 
Sideløbende arbejdede byggeudvalget med detailprojektet samt håndværkerkontrakter. 

Det samlede budget incl. Pilerensningsanlæg er pr. 1. oktober 2003 på kr. 3.999.514,00 incl. moms.

Finansiering af projektet

Der arbejdes som omtalt fortsat hermed, men pr. 1. oktober 2003 er situationen følgende:

KFUM Spejderne indskyder kontant

kr. 400.000,00

KFUM Spejderne indskyder mod forrentning

kr. 1.200.000,00

KFUM Spejderne indskyder fra kapitalforrentning over 20 år svarende til

kr. 500.000,00

Overførsel fra Grænseborgens kasse

kr. 158.000,00

Sponsortilsagn pr. 1. oktober 2003

kr. 520.000,00

I alt

kr. 2778.000,00

Afholdte projektudgifter pr. 1. oktober 2003

kr. 78.000.00

Kapitalgrundlag

kr. 2.700.000,00

Kombination af rest sponsorbidrag og kreditforeningslån

kr1,300,000,00

Projekt

kr. 4.000.000,00


Der er lavet brochurer over projektet, og der kommer i efteråret 2003 andelsbreve på anparter.

Driften fremover

Da lejren nu bliver en helårslejr, er der lavet budget med udlejning, der naturligt langt overgår tidligere lejrperioder. 

KFUM Spejdere i ejerkredsen har fortrinsret til lejren og derudover kan den udlejes til en bred vifte af spejdere, ungdomsorganisationer, foreninger mv. med interesse for fritids og naturoplevelser. Lejren kan ikke udlejes til private fester. 

Grænseborgforeningens bestyrelse har udarbejdet lejekontrakter og der påregnes i dag at udlejningen kan påbegyndes pr. 1. apri1 2004. 

Bestyrelsen vil i den kommende tid fastlægge regler for tilsyn, aflevering via inspektør, samt daglige procedurer omkring lejeforhold. 

Lejren vil blive markedsført i landsdækkende kataloger for hytter og lejre, ligesom der arbejdes på at få hjemmeside på internettet. 

Lejrens indretning

Den største ændring i forhold til den "gamle" lejr bliver nedlægning af sovesale og erstatning med køjeværelser, 4 stk. med 6 køjer i hver etage, eller i alt 48 sovepladser. Hertil kommer lederværelser. 

I stueetagen kommer udover køjerummene, toiletter/baderum, opholdsstue til ca. 60 personer samt moderne køkkenforhold. 

Første sal bliver fuldt udnyttet og udover omtalte køjerum, bliver der depotrum og et stort aktivitetsrum. 

En mindre tilbygning svarende til den gamle køkkengård indeholder vandrensningsanlæg mm. Endvidere opføres bag lejren og inde i skoven et moderne pilerensningsanlæg uden udledning til bæltet. 

Projektets Tidsplan

Pr. 1. oktober 2003 startes med støbning affundarnent,og vi tilstræber rejsegilde afholdt omkring juletid. 

Lejren påregnes færdigmonteret i løbet af vinteren og stå klar til udlejning fra 1. april 2004. 

TV Syd har i august måned 2003 via Frede Paulin optaget en sekvens om lejren inden nedrivningen blev indledt og nyopførelsen vil blive fulgt nøje og videooptaget i alle vigtige arbejdsprocesser ligeledes ved Frede Paulin. 
Når lejren er færdig vil vi lave videomateriale for hele forløbet.

Råvideoen er arkiveret på:
Hejls-Hejlsminde Lokalhistoriske Arkiv for Hejls sogn http://hejls-arkiv.dk

Foreningen Gamle Drenge

Siger man Grænseborgen må man også sige Gamle Drenge. 

Denne forening startede fordi en kreds fra FDF og KFUM i Kolding, efter at den første ungdom var ovre, gerne ville mødes igen som voksne for at mindes ungdommens lejre på Grænseborgen. 

I 1931 afholdtes den første Gamle Drenge Lejr den sidste weekend i august. 

Denne ene gang om året samles man i Grænseborgen, i starten med cykel, motorcykel og auto, som en gammel protokol siger. Med start fra Kristkirken, Kolding gik turen syd på til en herlig lørdag/søndag. 

Denne tradition er fortsat år efter år og altid sidste weekend i august. 

Under krigen i 1943 blev der udgangsforbud søndag og man kom kun hjem takket være et fælles Ausweiss for 25 mand. I 1945 var lejren optaget af tyske flygtninge så der holdt man til på Hejlsminde Badehotel. Alt dette og meget mere kan der læses om i de gamle protokoller, der fortsat eksisterer.

På Hejls-Hejlsminde Lokalhistoriske Arkiv for Hejls sogn http://hejls-arkiv.dk

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 mand og der afholdes generalforsamling hvert år på lejren. Eneste formål er at afholde weekendlejren. Der betales ikke kontingent, men lejrafgift dækker foreningens virke. 

I årenes løb har Gamle Drenge medvirket med frivillig arbejdsindsats ved gentagne reparationer af lejren, ligesom man flere gange har ydet kontante bidrag til Grænseborgens slunkne kasse. 

Da den ny Grænseborg-Foreningen blev etableret i 2002 var det med stor glæde Gamle Drenge modtog invitation til at komme med i ejerkredsen via personlige medlemmer, hvoraf langt de fleste naturligt kommer fra Gamle Drenge. 

Interessen for lejren, dens tilstand og fremtid har i årenes løb altid været en af hovedemnerne på det årlige møde. 

Interessen for denne specielle forening er fortsat til stede og ca. 50-60 personer deltager hvert år i den sidste weekend i august.

 

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login